SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A ZIRCI BENEDEK ELEK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE HONLAPJÁN!
AKTUÁLIS HÍREK
Óvodai beiratkozás 2021
Óvodai beiratkozás 2021

A Zirc és Lókút Óvodatársulás értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig, valamint a 2021/2022. nevelési év során betölti, (az utóbbiak előjegyzésbe kerülnek), hogy a fenntartásában működő

Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsődében
a
2021/2022. nevelési évre az óvodai beíratás helye és időpontja:

A zirci bázisintézményben (8420 Zirc, Alkotmány u. 12.)

2021. május 13-án 6.30-17.00 óráig
2021. május 14-én 6.30-17.00 óráig
2021. május 17-én 6.30-17.00 óráig

A lókúti tagóvodában (8425 Lókút, Bem J. u. 75.)

2021. május 14-én 7.00-16.00 óráig
2021. május 17-én 7.00-16.00 óráig

A borzavári tagóvodában (8428 Borzavár, Hóvirág u. 8.)

2021. május 14-én 7.00-16.00 óráig
2021. május 17-én 7.00-16.00 óráig

 

 

Tájékoztatjuk továbbá a szülőket az alábbiakról:

- Az óvoda felvételi körzete:

Zirc város, Lókút, Borzavár és Pénzesgyőr (külön megállapodás alapján) községek közigazgatási területe.

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Zirc járás közigazgatási területén a gyermek óvodakötelezettség alóli felmentésére vonatkozó kérelmét a szülőknek a Veszprém Megyei Kormányhivatal Zirci Járási Hivatalához (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) kell benyújtani. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő rendelhető ki.

 

- Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2021. május 31. napjáig írásban értesíteni az Oktatási hivatalt.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

- Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

- Felvehető gyermekek: gyermek a harmadik életévének betöltése után elsősorban abba az óvodába vehető fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

 

- A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

    • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya,

    • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 

- Az intézményben - az Alapító Okirat szerint - integrált óvodai nevelés is folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek számára, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

- Az intézményben (a bázis intézményben) német kétnyelvű óvodai nevelés is igénybe vehető (Szülői nyilatkozat nyomtatvány az intézmény irodájában, illetve a beiratkozáskor átvehető).

- A felvételi eljárás eredményét az intézményvezető 2021. június 11-ig írásban közli.

- Az óvodavezető döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül - illetékmentes - fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz címezve az óvoda vezetőjénél. A kérelem ügyében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

 

Hivatkozva a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2020/2021 nevelési évre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a nevelési év első napján kerül sor. Részletekről érdeklődjön az intézmény titkárságán a 88/414-504 vagy 06/30/447 6837-es telefonszámon.

 

2021.04.09